POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest spółka commint sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000165218, REGON 015485589, NIP: 5213250060, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w całości zwany dalej SprawneRece.pl lub Administrator.
   Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również partnerzy.
 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
  1. Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Poczta: commint sp. z o.o., ul. Zimowa 8e, 05-500 Nowa Iwiczna. 
 3. Pochodzenie danych
  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym SprawneRece.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie ogłoszenia, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.
 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  1. Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
  2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
  3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
 5. Cel przetwarzania danych
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
   1. Świadczenia usług droga elektroniczną.
    • Rejestracji konta użytkownika.
    • Zamieszczenia ogłoszenia.
    • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
   2. Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.
    • Wystawiania dokumentów księgowych.
   3. Kontaktu ze SprawneRece.pl
    • Obsługi zgłoszeń.
    • Przyjmowania sugestii.
    • Rozpatrywania reklamacji.
    • Rozwiązywania problemów technicznych.
   4. Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.
   5. Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
   6. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
   7. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
  2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
  3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes SprawneRece.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
   1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
   2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
   3. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
   4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
   5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
   6. Archiwizacji danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez SprawneRece.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych SprawneRece.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
  1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   5. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
   7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   2. Na adres: commint sp. z o.o., ul. Zimowa 8e, 05-500 Nowa Iwiczna.
   3. Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
  5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
  7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 10. Organ nadzorczy i Skargi
  1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa

Ostatnio dodane

Ogłoszenia

Fizjoterapia
Fizjoterapia pomaga ludziom dotkniętym urazem, chorobą lub niepełnosprawnością poprzez ruch, ćwiczenia, terapię manualną, edukację i porady. Fizjoterapia pomaga pacjentom radzić sobie z bólem i zapobiegać chorobom.
Co to jest fizjoterapia?
Fizjoterapia jest profesją opartą na nauce i przyjmuje podejście "całej osoby" do zdrowia i dobrego samopoczucia, które obejmuje ogólny styl życia człowieka. Podstawą fizjoterapii jest zaangażowanie pacjenta w jego własną opiekę, poprzez edukację, świadomość, wzmocnienie i udział w leczeniu.
Terapia manualna
Terapia manualna jest wyspecjalizowaną formą fizjoterapii wykonywaną przy pomocy rąk, a nie urządzeń czy maszyn. W terapii manualnej fizjoterapeuci używają swoich rąk do wywierania nacisku na tkankę mięśniową i manipulowania stawami.
Jak przeprowadzana jest fizjoterapia?
Fizjoterapeuta oceni siłę mięśni oraz pasywny i aktywny zakres ruchu w stawach. Na podstawie badania subiektywnego i obiektywnego, terapeuta dostosuje program leczenia, abyś mógł utrzymać mięśnie i stawy w jak najlepszej kondycji.
Rehabilitacja pooperacyjna
Rehabilitacja pooperacyjna to pooperacyjny program mający na celu przywrócenie ruchomości stawom, zwiększenie siły mięśni wokół stawu i wreszcie uruchomienie funkcji stawów.
Korzyści płynące z fizjoterapii
Fizjoterapia pomaga ludziom dotkniętym urazem, chorobą lub niepełnosprawnością poprzez ruch i ćwiczenia, terapię manualną, edukację i porady. Utrzymują zdrowie ludzi w każdym wieku, pomagając pacjentom radzić sobie z bólem i zapobiegać chorobom.

Fizjoterapia

fizjoterapia 01Fizjoterapeuci prowadzą najczęściej prywatne praktyki, które specjalizują się w schorzeniach neurologicznych i urazach układu mięśniowo -szkieletowego. Fizjoterapeuci współpracują ściśle z innymi pracownikami służby zdrowia, takimi jak terapeuci zajęciowi, podiatrzy, aby zapewnić jak najlepsze leczenie.

Fizjoterapia to zawód związany z opieką zdrowotną, który pomaga osobom cierpiącym na różne schorzenia, aby poprawić ich funkcje fizyczne. Leczenie fizjoterapeutyczne zwiększa niezależność w zakresie czynności funkcjonalnych i sportowych po urazie, chorobie lub starzeniu się. Fizjoterapeuci stosują kombinację technik leczenia w celu poprawy mobilności i zwiększenia siły mięśni, zakresu ruchu, równowagi i postawy.

Fizjoterapia koncentruje się na indywidualnych funkcjach fizycznych, takich jak problemy, które wpływają na mięśnie, kości, serce, krążenie i płuca. Fizjoterapeuci pomagają zmaksymalizować potencjał fizyczny jednostki i jej niezależność w wykonywaniu codziennych zadań. Fizjoterapia obejmuje szereg zabiegów, w tym ćwiczenia, elektroterapię, manipulację stawów, masaż i hydroterapię.

Fizjoterapeuci pomagają dzieciom i dorosłym z różnych środowisk kulturowych, psychologicznych i społecznych, które mogą mieć złożone potrzeby rehabilitacyjne. Fizjoterapia promuje również pozytywne zachowania związane ze stylem życia, ucząc osoby samodzielnego radzenia sobie z chorobą, co poprawia pewność siebie, poczucie dobrobytu i jakość życia.

Fizjoterapeuci pracują w wielu różnych dziedzinach, do których można zaliczyć:

 • Zdrowie kobiet.
 • Zdrowie psychiczne.
 • Zdrowie zawodowe.
 • Trudności w uczeniu się.
 • Rehabilitacja osób starszych.
 • Intensywna opieka medyczna.

Fizjoterapeuci oprócz pracy w prywatnych gabinetach, najczęściej pracują w szpitalach, szkołach, klubach sportowych, prywatnych praktykach lub przemyśle.

Wyspecjalizowani fizjoterapeuci zapewnią zindywidualizowane leczenie fizjoterapeutyczne dostosowane do Twoich potrzeb. Fizjoterapeuci mają doświadczenie w leczeniu zarówno dzieci, jak i dorosłych z wieloma różnymi schorzeniami.

Jak długo trwa fizjoterapia?

fizjoterapia 02Pierwszym pytaniem, jakie zadaje większość klientów po ocenie ich kontuzji jest to, jak długo potrwa powrót do normalności: innymi słowy, jak długo fizjoterapia będzie działać.

Prawda jest taka, że nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Każda osoba jest inna i istnieje kilka zmiennych, które wpływają na rodzaj i czas trwania leczenia.

Podczas pierwszej wizyty u fizjoterapeuty, powinnaś porozmawiać o swoich celach i o tym, co uważacie za udaną rundę leczenia. Jeżeli Twoja kontuzja nie jest wynikiem wypadku lub jednorazowego zdarzenia, to potencjalnie może ona wynikać z biomechaniki (sposób poruszania się ciała ze względu na długość mięśni i stawów, siłę i koordynację).

Twój fizjoterapeuta jest w stanie opisać Ci trzy rzeczy:

 • Jaka tkanka sprawia Ci ból?
 • Jaka mechanika doprowadziła Cię do tej sytuacji?
 • Co oboje możecie z tym zrobić?

Czynniki, które wpływają na długość czasu leczenia:

 • Zgodność z fizjoterapią i programem ćwiczeń.
 • Inne aktualne i przeszłe warunki zdrowotne.
 • Zawód, hobby jaką prowadzisz aktywność.
 • Część ciała, której dotyczy ból.
 • Indywidualne tempo gojenia.
 • Zakres urazu.

Nie zniechęcaj się, jeśli nie widzisz oczekiwanych rezultatów od razu. Fizjoterapia to proces, nie działanie jednorazowe. Fizjoterapia nie jest leczeniem z dnia na dzień, to proces, który wymaga ciężkiej pracy.

Jak długo trwa fizjoterapia, aby przyniosła efekty?

Odpowiedź brzmi: czas trwania fizjoterapii jest różny dla każdego i prawie niemożliwe jest przewidzenie, ile czasu może upłynąć do całkowitego wyzdrowienia.

W niektórych przypadkach całkowity powrót do zdrowia może być niemożliwy. Możesz nigdy nie osiągnąć tego samego poziomu sprawności, który miałaś przed urazem. Ale celem fizjoterapii jest pomoc w osiągnięciu maksymalnej możliwej sprawności.

Im dłużej zwlekasz z udaniem się na fizjoterapię, tym dłużej będziesz musiał się nią zajmować ze względu na pogarszający się stan tkanek i pogarszający się wzorzec ruchu.

W ogłoszeniach fizjoterapeutów publikowanych na Sprawne Ręce cieszymy się, że możemy promować Tobie usługi fizjoterapeutów, abyś szybciej osiągnęła postęp w realizacji celów fizjoterapii.

Zapobieganie kontuzjom - wskazówki

fizjoterapia 03Fizjoterapeuci odgrywają również dużą rolę w zapobieganiu kontuzjom i urazom. Kiedy większość ludzi myśli o fizjoterapii, myślą, że jest ona przeznaczona do leczenia urazów, które już wystąpiły. Ale to nie do końca prawda.

Zapobieganie urazom jest określane jako wysiłek mający na celu zmniejszenie lub zapobieżenie ciężkości urazów, które mogą być spowodowane przez mechanizmy zewnętrzne lub powtarzające się ruchy.

Czy to w sporcie, czy w życiu codziennym, oto kilka wskazówek dotyczących zapobiegania urazom:

Rozgrzej się / schłodź

Oto kilka bardziej szczegółowych informacji na temat ćwiczeń, abyś mógł zacząć.

Jeśli zamierzasz uprawiać sport, iść na siłownię lub robić cokolwiek aktywnego, upewnij się, że poświęcisz dodatkowe 5-15 minut na początku i na końcu treningu na odpowiednią rozgrzewkę i schłodzenie.

Rozpocznij lekki jogging lub jazdę na rowerze, aby pobudzić krążenie krwi. Dodaj trochę rozciągania, aby mięśnie były gotowe i rozgrzane lub aby zapobiec ich sztywnieniu po sesji, co powoduje opóźnioną bolesność.

Rób przerwy, znajdź czas na czas wolny

Małe przerwy lub kilka dni wolnego po intensywnej sesji treningowej to zawsze dobry pomysł, aby pozwolić mięśniom przystosować się do obciążenia, które zostało na nie nałożone.

Dbaj o nawodnienie

Pij dużo wody przed, w trakcie i po treningu. Jeśli masz zamiar wziąć udział w zawodach wytrzymałościowych, ważne jest, aby pić dużo płynów, które powinny zawierać cukier i elektrolity.

Unikaj powtarzających się ruchów

Jeśli to możliwe, w pracy lub podczas uprawiania sportu pamiętaj o robieniu przerw, jeśli chodzi o powtarzające się ruchy. Nie jest możliwe, aby zawsze unikać wykonywania takich czynności, ale ważne jest, aby mieć świadomość, że przerwy są potrzebne, aby nie powodować obciążenia stawów oraz mięśni.

NIE przeforsowuj się przez ból

Nic dobrego nie wynika z pracy treningu, kiedy doczuwasz ból. Powodujesz tylko napięcie w miejscu kontuzji, który może się przekształcić w istotny problem.

Stosuj właściwą technikę

Prawidłowe obuwie, kask, ochraniacz na zęby, ochraniacze na łokcie itp. są niezbędne w zapobieganiu urazom. W zależności od uprawianego sportu ważne jest, abyś używał odpowiedniego sprzętu, który najlepiej do Ciebie pasuje.

Postępuj stopniowo

Zarówno w pracy, jak i w sporcie, czy na siłowni, ważne jest, aby nie przesadzać na początku aktywności. Znajomość własnych ograniczeń jest niezbędna, aby zapobiec urazom.

Upewnij się, że zawsze pamiętasz o zasadzie: Częstotliwość, Intensywność i Czas. Jako zasadę ogólną stosuj tylko jeden z tych elementów w każdym tygodniu.

Bezpieczeństwo

Trzymaj się zasad obowiązujących w miejscu pracy lub na boisku. Zasady są stworzone z jakiegoś powodu i jeśli zostaną złamane, mogą spowodować obrażenia u Ciebie lub innych.

Wzmacniaj mięśnie

Zachowaj sprawność i siłę, to pomoże zmniejszyć obciążenie stawów.

Zwiększ elastyczność

Utrzymuj mięśnie w dobrej kondycji i elastyczności, co może pomóc w zapobieganiu urazom i napięciom mięśni. Pilates jest świetną opcją aby to osiągnąć.

Zmniejsz stres emocjonalny

Staraj się unikać zbyt dużej presji na wygraną lub dobre wyniki w pracy, ponieważ może to zaburzyć Twój osąd i narazić Cię na ryzyko zranienia się i przeforsowania bólu.

Powrót do pracy po kontuzji i nieobecności

fizjoterapia 04Fizjoterapeuci pomagają wielu osobom z powodzeniem powrócić i utrzymać normalne życie zawodowe, pomimo wcześniejszych długich okresów nieobecności w pracy. Nasze leczenie, zarządzanie i rehabilitacja urazów związanych z pracą są efektywne kosztowo w porównaniu z kosztami biznesowymi absencji.

Program rehabilitacji - Powrót do pracy po kontuzji - polega na jednoczesnym zmniejszeniu bólu i przywróceniu funkcji poprzez starannie zaplanowane aktywne leczenie i samodzielną kontrolę. Program rehabilitacyjny - Powrót do pracy po kontuzji - jest specjalnie zaprojektowany, aby pomóc powrócić do wszystkich normalnych codziennych czynności po wypadku lub kontuzji.

Ten holistyczny program indywidualnych sesji terapeutycznych ma na celu przezwyciężenie zarówno problemów fizycznych związanych z urazem, jak i skutków psychospołecznych.

Masaż rolujący tkanek miękkich mięśni ścięgna mięśnia szyjnego, wykonywany przez terapeutę specjalistę: masaż rolujący tkanek miękkich mięśnia dwugłowego uda wykonywany przez terapeutę-specjalistę

Powrót do pracy po kontuzji, ocena wstępna

Program - Powrót do pracy po kontuzji - rozpoczyna się od oceny wydolności funkcjonalnej aktualnych możliwości i ograniczeń pacjenta. Podczas wszystkich przyszłych sesji terapeutycznych generowane są wyniki oceny wydolności funkcjonalnej. Ten łatwy w użyciu system umożliwia fizjoterapeutom, wraz z pacjentem monitorowanie postępów pacjenta (pod warunkiem uzyskania zgody pacjenta).

Pod koniec wstępnej oceny, krótko- i długoterminowe cele SMART są omawiane, uzgadniane i ustalane między fizjoterapeutą a pacjentem.

Powrót do pracy po kontuzji, leczenie

Dobry  jest w stanie przyjmować pacjentów w różnych warunkach;

 • Sesje na siłowni.
 • Wizyty domowe.
 • Wizyty w gabinecie fizjoterapeutycznym.

Miejsce wstępnej oceny i sesji terapeutycznych zależy w dużej mierze od preferencji pacjenta, charakteru i ciężkości urazu oraz rodzaju wykonywanej pracy oraz wcześniejszego poziomu aktywności pacjenta.

Program powrotu do pracy po kontuzji trwa zazwyczaj 8-12 tygodni i wykorzystuje protokoły leczenia oparte na dowodach naukowych. Szczegółowa ocena wstępna i ustalenie celów pozwalają fizjoterapeutom na opracowanie programów leczenia dostosowanych do potrzeb pacjenta. Celem fizjoterapeutów w trakcie leczenia jest motywowanie i łączenie pacjentów z postawą niezależności i odpowiedzialności za własne zdrowie i dobre samopoczucie w przyszłości.

Powrót do pracy po kontuzji, leczenie

Leczenie składa się zwykle z różnych działań;

 • Manipulacja i mobilizacja.
 • Edukacja - dotycząca stanu pacjenta, skutków i znaczenia zabiegów, zapobiegania urazom i samokontroli.
 • Stopniowany indywidualny program ćwiczeń - w celu przeciwdziałania osłabieniu mięśni po urazie i zaburzeniom równowagi. Aby zmniejszyć ryzyko ponownego urazu, konieczne jest, aby przed powrotem do pracy siła mięśni była zbliżona do pełnej sprawności.
 • Specyficzne przygotowanie do pracy - przeprowadzane z większością pacjentów w celu poprawy siły, wytrzymałości i tolerancji postawy przed powrotem do pracy.
 • Terapia poznawczo-behawioralna - rozpoznawanie i przezwyciężanie niepokojących myśli i przekonań oraz zachowań związanych z unikaniem strachu.
 • Poradnictwo w zakresie ręcznego przemieszczania i postawy ciała oraz ergonomii - w stosownych przypadkach można omówić wspólne rodzaje i mechanizmy urazów związanych z ręcznym przemieszczaniem w odniesieniu do identyfikacji i redukcji ryzyka podczas pracy oraz demonstracji i praktyki podstawowych technik przemieszczania. W razie potrzeby można również omówić ergonomię stanowiska pracy i zasady świadomości postawy ciała.

Powrót do pracy po kontuzji, ocena końcowa

Po dokonaniu oceny, raport końcowy (za świadomą zgodą pacjenta) będzie zawierał podsumowanie leczenia, cele, postępy pacjenta oraz mierniki wyników oceny wydolności funkcjonalnej. Analiza tych wskaźników funkcjonalnych, wraz z decyzjami dotyczącymi powrotu do pracy podjętymi przez fizjoterapeutę oceniającego, jest przesłana do pacjenta.

Raport końcowy zawiera informację, czy wymagana jest dalsza interwencja medyczna lub terapeutyczna, skala, w jakiej pacjent może powrócić do pracy (jeśli nie do pełnych obowiązków) oraz wszelkie wymagane urządzenia (wraz z rekomendowanymi dostawcami i cennikiem), które umożliwią pacjentowi powrót do pracy po kontuzji.