Regulamin SprawneRece.pl – platformy ogłoszeniowej

 1. O SprawneRece.pl
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego SprawneRece.pl, będącego ogólnopolską platformą handlową („Platforma” lub „Serwis”).
  2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń na Platformie („Ogłoszenia”), wzajemnego komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
  3. Właścicielem Platformy jest commint sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000165218, REGON 015485589, NIP: 5213250060, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w całości („Spółka”).
 2. OPŁATY I PROWIZJE
  1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
  2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
  3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
  4. Platforma świadczy dodatkowe płatne usługi.
 3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
   1. konto użytkownika może mieć charakter prywatny lub firmowy (firma)
   2. za firmę uznaje się konto:
    1. z którego została dodana co najmniej jedna oferta oznaczona jako oferta firmy,
    2. które ma przypisane dane do faktury,
    3. z którego dokonano zakupu pakietu dla firm (Konto PRO),
    4. z którego zamieszczono ogłoszenie w kategorii "Praca",
    5. którego oferta i/lub zakres działalności wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.
  2. Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
  5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
  6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
   2. Publikacji ogłoszeń dotyczących tylko oferowania usług oferowanych przez: fizjoterapeutów, masażystów lub rehabilitantów.
   3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam).
   4. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
   5. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
   6. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej, wyraźnej zgody udzielonej przez Spółkę.
  7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
  8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.
  9. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Spółka poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
   1. Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta Użytkownika jest możliwe po ustaniu przyczyny.
   2. Jeśli przywrócenie pełnej funkcjonalności konta nie będzie możliwe, a Użytkownik posiada na koncie przedpłacone środki, możliwy jest ich zwrot. Zwrot będzie dokonany na rachunek bankowy Użytkownika lub jako uznanie karty kredytowej w zależności od tego, w jaki sposób Użytkownik dokonał wpłaty na rzecz SprawneRece.pl. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić dyspozycję zwrotu środków na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając adres email zablokowanego konta, imię i nazwisko, dane adresowe.
  10. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
  11. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
   1. Z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika.
   2. Z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Spółkę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
   3. Z chwilą zakończenia działalności Platformy.
   4. W sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
  12. Kopiowanie, przedruk, udostępnianie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek innym zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie SprawneRece.pl wymaga każdorazowo pisemnej zgody Spółki.
  13. Ponadto działania, o których mowa w rozdz. 3 pkt 13 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu SprawneRece.pl, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Spółki oraz Ogłoszeniodawców.
  14. W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Spółki.
  15. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu i aplikacji mobilnych, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich przysługujących Spółce.
 4. REJESTRACJA W SERWISIE
  1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email.
  2. Rejestracja oraz używanie konta zwykłego są bezpłatne.
  3. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne.
  4. Niezależnie od sposobu rejestracji konto w serwisie SprawneRece.pl zostaje uaktywnione dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta poprzez kliknięcie w wysłany na adres email Użytkownika link aktywacyjny.
  5. Dostęp do wszystkich funkcji serwisu, w tym logowania za pomocą hasła, wymaga pełnej aktywacji konta, która jest możliwa:
   1. Podczas dodawania oferty.
   2. Podczas rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
   3. Przy ustalaniu indywidualnego hasła do serwisu.
  6. W pozostałych przypadkach SprawneRece.pl przechowuje jedynie adres email i nazwę użytkownika, i wykorzystuje je wyłącznie do wysyłki informacji o wzajemnej komunikacji między użytkownikami oraz komunikatów systemowych.
 5. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
  1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Prezentowane na stronach www Platformy i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia. Zautomatyzowane dodawanie ogłoszeń jest dostępne dla Partnerów i możliwe wyłącznie za pomocą autoryzowanych programów, których lista dostępna jest na stronie Serwisu. Korzystanie ze zautomatyzowanego dodawania ogłoszeń może skutkować blokadą konta i usunięciem ogłoszeń użytkownika.
  4. Rejestracja następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie swoim Ogłoszeniem, jego usunięcie lub dokonywanie w nim zmian.
  5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, usługi. Ten sam przedmiot, usługa nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub w różnych miastach lub w tych samych lub różnych kategoriach.
  6. Zamieszczanie duplikatów ogłoszeń (nawet usuniętych) mające na celu ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniami – w rozumieniu definicji określonej w poniższym pkt 22 – stanowi naruszenie postanowień  rozdz. III pkt 6 a) i może być podstawą do usunięcia ogłoszeń użytkownika oraz blokady konta.
  7. Zamieszczanie ogłoszeń o oferowanych produktach możliwe jest jedynie we właściwej podkategorii kategorii.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
  9. Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika, że przysługują mu niepodzielnie i bez żadnych ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do publikacji wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu zdjęć, grafik, chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w art. 155 Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
  10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
   1. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.
   2. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
   3. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
   4. Ogłoszeń bez podanej ceny. Nie dotyczy usług i pracy.
   5. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy.
   6. Ogłoszeń zamiany.
   7. Ogłoszeń ofert finansowych.
   8. Ogłoszeń sprzedaży zwierząt.
   9. Ogłoszeń innych niż dotyczące usług oferowanych przez: fizjoterapeutów, masażystów lub rehabilitantów.
   10. Ogłoszeń bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny).
   11. Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
   12. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
   13. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
    1. Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
    2. Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW.
    3. Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki).
   14. Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
  11. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
  12. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
  13. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń, dla których nie stwierdzono aktywności ogłoszeniodawcy przez kolejne 90 dni kalendarzowe.
  14. Spółka może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  15. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
  16. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
  17. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
  18. Spółka zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
  19. Użytkownik może oznaczyć Ogłoszenie jako wciąż aktualne (Odświeżenie Ogłoszenia). Data ostatniego odświeżenia traktowana jest przy wyświetlaniu Ogłoszenia oraz przy sortowaniu wg daty dodania jako data dodania Ogłoszenia. Powoduje to przesunięcie Ogłoszenia na początek listy Ogłoszeń w momencie Odświeżenia.
  20. Możliwe jest Odświeżenie ogłoszeń.
 6. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ
  1. Przedmioty w ogłoszeniach są nowe.
  2. Przedmioty w ogłoszeniach muszą dotyczyć jednej  kategorii: fizjoterapeuci.
  3. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania).
  4. Zabronione jest wystawianie na sprzedaż:
   1. Napojów alkoholowych.
   2. Papierosów i wyrobów tytoniowych.
   3. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
   4. Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych.
   5. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
   6. Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
   7. Towarów i materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz nieodpowiednich dla odbiorców poniżej 18 roku życia.
   8. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu.
   9. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
   10. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko.
   11. Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał.
   12. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.
   13. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich.
   14. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów.
   15. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
   16. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych.
   17. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
   18. Bankowych kart przedpłaconych.
   19. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.
   20. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
   21. Usług finansowych i ubezpieczeniowych. W tym zwłaszcza pożyczek pozabankowych, pożyczek od osób prywatnych, pożyczek pod zastaw, pomocy w uzyskaniu kredytu, konsolidacji, prowadzenia upadłości konsumenckiej.
   22. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
   23. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów z wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
   24. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
   25. Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych.
   26. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży.
   27. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
   28. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.
   29. Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
   30. Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.
   31. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych.
   32. Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc..
   33. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami.
   34. Danych osobowych.
   35. Usług e-mailingu, tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej.
   36. Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
   37. Zarejestrowanych kart SIM oraz kart SIM niewymagających rejestracji. W tym kart operatorów zagranicznych.
   38. Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich.
   39. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.
   40. Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów.
   41. Ogłoszeń o pracę:
    1. Wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej etc.
    2. Stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam etc.) i piramidach finansowych.
   42. Automatów do gier, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. z późn. zm. o grach hazardowych.
 7. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Spółka rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
  2. Spółka rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
  3. Spółka nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
  4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
  5. Spółka w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  6. Spółka może w przyszłości tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników w formularzu jest niewidoczny dla pozostałych Użytkowników Platformy.
  7. W korespondencji dokonywanej za pomocą w/w formularza użytkownicy zalogowani posiadają możliwość dodania załączników w postaci plików.
   1. Do jednej wiadomości można dołączyć do 5 plików o wielkości do 1,5MB każdy.
   2. Załącznik może dodać każda strona korespondencji.
   3. Pliki dostępne są jedynie dla stron rozmowy.
   4. Można załączyć pliki następujących typów: jpg, jpeg, png, bmp, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt, ods. Przy czym archiwa zip oraz rar zabezpieczone hasłem nie będą akceptowane.
   5. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać plików zawierających treści:
    1. Obraźliwych.
    2. Zawierających treści niezgodne z prawem.
    3. Zawierających wirusy lub makra.
    4. Co do których nie ma praw autorskich i zgody na rozpowszechnianie.
   6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych plików.
  8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.
 8. PROMOWANIE OGŁOSZEŃ
  1. Serwis SprawneRece.pl umożliwia promowanie Ogłoszeń.
  2. Dostępne są następujące opcje promowania:
   1. Wyróżnienie na liście Ogłoszeń:
    1. Ogłoszenie promowane wyróżnione jest na tle innych Ogłoszeń poprzez umieszczenie elementu graficznego „Promocja” zarówno na liście Ogłoszeń jak i na widoku szczegółów.
    2. Powyżej listy Ogłoszeń prezentowane są cztery Ogłoszenia promowane wylosowane spośród wszystkich Ogłoszeń promowanych spełniających bieżące kryteria wyszukiwania. Losowanie odbywa się przy każdym odświeżeniu strony.
    3. Promowanie można wykupić na okres 7 lub 30 dni.
    4. W przypadku promowania Ogłoszenia przez 30 dni, co 7 dni Ogłoszenie automatycznie jest odnawiane - pojawia się na początku listy wyszukiwania.
   2. Promowanie Ogłoszenia na stronie głównej:
    1. W "Galerii ogłoszeń":
     • W "Galerii ogłoszeń" na stronie głównej prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją "galeria ogłoszeń" w zestawach po 5.
     • Kolejność Ogłoszeń uzależniona jest od daty wyróżnienia, od najdawniej wyróżnionego, przy czym pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które na pierwszym miejscu pojawiały się najrzadziej.
     • Ustalanie kolejności dokonywane jest co 15 minut.
     • Wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją "galeria ogłoszeń" będą również prezentowane na liście Ogłoszeń, do której prowadzić będzie odnośnik znajdujący się przy galerii na stronie głównej.
     • Promowanie można wykupić na okres 7 dni.
    2. Jako "Oferty dnia":
     • W elemencie "Oferta dnia" prezentowane są wszystkie Ogłoszenia z wykupioną opcją przy czym w jednym momencie widoczne jest tylko jedno z nich, a przejrzenie kolejnych możliwe jest z wykorzystaniem przycisków nawigacji.
     • Kolejność Ogłoszeń uzależniona jest od daty wyróżnienia, od najdawniej wyróżnionego, przy czym pierwszeństwo mają Ogłoszenia, które na pierwszym miejscu pojawiały się najrzadziej.
     • Ustalanie kolejności dokonywane jest co 1 godzinę.
     • Promowanie można wykupić na okres 7 dni.
    3. Promowanie ogłoszenia na stronie głównej jest możliwe wyłącznie dla ofert zawierających co najmniej jedno zdjęcie (nie dotyczy ofert pracy). Wybranie opcji promowania na stronie głównej dla oferty bez zdjęcia spowoduje zawieszenie realizacji usługi do czasu dodania brakującego zdjęcia. Czas usługi będzie liczony od momentu pojawienia się ogłoszenia na stronie głównej (dodania zdjęcia).
  3. Ceny wyróżnienia na liście Ogłoszeń uzależnione są od:
   1. Kategorii do jakiej należy Ogłoszenie.
   2. Okresu na jaki następuje promowanie.
   3. Wybranego kanału płatności.
  4. W przypadku stwierdzenia przez moderatora Spółki faktu zamieszczenia Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii Ogłoszenie może zostać usunięte, lub może być zmieniona jego kategoria.
  5. Ceny poszczególnych usług promowania zawarte są na stronie SprawneRece.pl
  6. Dostępne opcje płatności wraz z cenami prezentowane są również w procesie promowania Ogłoszeń.
  7. Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
  8. Wszystkie prezentowane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Operatorem płatności jest …. .
  10. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.
  11. SprawneRece.pl nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. SprawneRece.pl nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za ew. prowizje wynikające z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.
  12. SprawneRece.pl udostępnia możliwie szeroki wachlarz form płatności, jednocześnie nie odpowiada za czasową niedostępność kanałów płatności ze względu na niedostępność systemu bankowego lub limity czasowe lub kwotowe nałożone przez bank lub operatora płatności.
  13. Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji.
  14. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.
  15. Opłata za promowanie Ogłoszenia usuniętego ze względu na jej niezgodność z prawem lub niniejszym regulaminem może zostać zwrócona w postaci środków na koncie użytkownika SprawneRece.pl. O fakcie i przyczynach usunięcia ogłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. W razie usunięcia naruszeń Ogłoszenie zostanie przywrócone na łamy serwisu jako promowane. Jeśli ogłoszenie nie może zostać przywrócone - opłata za wyróżnienia (po potrąceniu należności za wykorzystany okres w zaokrągleniu do pełnych dni w górę) na życzenie użytkownika zasili konto przedpłat użytkownika SprawneRece.pl.
  16. W przypadku Ogłoszeń dodawanych przez niezalogowanego użytkownika aktywacja Ogłoszenia wyróżnionego nie jest konieczna. Ogłoszenie będzie automatycznie aktywowane po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji.

ZASILENIE KONTA

  1. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zasilenia konta na poczet promowania ofert w serwisie.
  2. Wpłata po zaksięgowaniu jest od razu widoczna w koncie użytkownika i może zostać wykorzystana na zakup dowolnej formy promocji wybranego ogłoszenia podczas procesu płatności.
  3. Zasilenia w dowolnej wysokości można dokonać za pomocą dostępnych w Serwisie form płatności.
  4. W przypadku przedpłaty przekraczającej określoną wartość użytkownik otrzyma dodatkowe środki do wykorzystania - zostaną doliczone do konta po zaksięgowaniu wpłaty. Aktualne progi i przysługujące przy nich bonusy są zawarte na stronie SprawneRece.pl.
  5. Wpłacone środki są ważne bezterminowo.
  6. Wpłacone środki mogą zostać wykorzystane wyłącznie do zakupu płatnych form promocji ogłoszeń. Nie istnieje możliwość ich wypłaty, czy zamiany ich na inny instrument płatniczy.
  7. W przypadku zamknięcia konta niewykorzystane środki nie będą zwracane.
  8. Użytkownikom, którzy zdefiniowali dane do faktury w panelu użytkownika, niezwłocznie po zaksięgowaniu przedpłaty będzie wystawiona i wysłana na adres poczty elektronicznej faktura VAT.
   1. Jeśli informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT zostaną uzupełnione po przedpłacie, faktura za bieżący okres księgowy zostanie wygenerowana i wysłana na podany adres email po ich wprowadzeniu.

FAKTURY

  1. Użytkownikom na żądanie wystawiane są faktury VAT.
  2. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych firmy w tym zwłaszcza numeru NIP oraz adres email na jaki jest zarejestrowane konto.
  3. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zgodnie z art. 106i ust.1 ustawy o VAT).
  4. Faktura wystawiana jest zbiorczo dla wszystkich transakcji z miesiąca, którego dotyczy żądanie.
  5. Istnieje możliwość wystawienia faktur niezależnie dla każdej transakcji. Warunkiem jest informacja o wyborze takiej formy w emailu z żądaniem faktury.
  6. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą. Opłata za wyróżnienie za pomocą SMS znajdzie się jako pozycja na fakturze od właściwego operatora telefonii.
 1. WERYFIKACJA KONTA
  1. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników w wybranych przypadkach (w szczególności podczas dodawania nowego numeru telefonu do kontaktu ws. oferty) użytkownik może zostać poproszony o weryfikację konta za pomocą SMS:
   1. Po podaniu numeru telefonu zostanie na niego wysłany SMS z jednorazowym kodem.
   2. Po wprowadzeniu poprawnego kodu SMS numer telefonu zostaje oznaczony jako zweryfikowany.
   3. Jeśli numer telefonu występował w ogłoszeniach nienależących do weryfikowanego konta - zostanie z nich usunięty.
  1. Brak weryfikacji może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do niektórych funkcji serwisu m.in. dodawania ofert, wysyłania wiadomości do innych użytkowników.
  2. Podany numer telefonu będzie wykorzystywany wyłącznie w celu realizacji weryfikacji. O ile użytkownik nie zdecyduje inaczej, numer nie będzie wykorzystywany do celów marketingowych.
  3. Podany numer, o ile użytkownik nie postanowi inaczej, nie będzie prezentowany przy ogłoszeniu ani w żaden sposób udostępniany innym użytkownikom, ani podmiotom.
  4. Jeden użytkownik może autoryzować wiele numerów telefonu do jednego konta.
  5. Ten sam numer telefonu nie może być wykorzystany do weryfikacji więcej niż jednego konta.
  6. Aby wykorzystać ponownie już raz użyty numer telefonu, należy go wpierw odłączyć od poprzedniego konta.
  7. Weryfikacja jest darmowa. Użytkownik nie ponosi na rzecz SprawneRece.pl opłaty za SMS weryfikacyjny.
 1. POŁĄCZENIE Z SERWISEM SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”
  1. Użytkownik posiadający konto na serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”) dostępnym pod adresem www.facebook.com, może skorzystać z funkcjonalności „Połącz się z Facebookiem” („Facebook Connect”), nazywanej dalej („FC”).
  1. Korzystanie z funkcjonalności FC jest opcjonalne.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności FC zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie.
  3. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności FC jest posiadanie konta w serwisie Facebook, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu serwisu Facebook.
  4. Użytkownik korzystający z funkcjonalności FC zobowiązuje się do niewykorzystywania w tym celu konta Facebook należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.
  5. Użytkownikowi połączonemu z Facebook Platforma umożliwia:
   1. Zamieszczenie Ogłoszeń na aplikacji Facebook.com/PlonyPola („Aplikacja”).
   2. Publikowanie informacji o zamieszczanych Ogłoszeniach na tablicy (wall).
   3. Dzielenie się informacjami o Ogłoszeniach z innymi użytkownikami (share).
   4. Oznaczanie Ogłoszeń własnych i innych użytkowników, jako lubionych (like).
  6. Edycja lub usunięcie Ogłoszenia z Platformy jest jednoznaczne z edycją lub usunięciem Ogłoszenia z Aplikacji.
  7. Korzystając z funkcjonalności FC Użytkownik wyraża zgodę na pobranie z Facebook i wykorzystanie przy dodawaniu i prezentowaniu swojego Ogłoszenia danych w postaci:
   1. Imienia.
   2. Nazwiska.
   3. Adresu e-mail.
   4. Zdjęcia.
  8. Adres e-mail użytkownika nie będzie publikowany w Aplikacji ani na Platformie.
  9. Dane, o których mowa w pkt 8 a) –d), nie będą widoczne przy prezentacji Ogłoszenia dla Użytkowników, którzy nie mają konta w serwisie Facebook.
  10. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji udostępnionych przez innych użytkowników Facebook wyłącznie w celu korzystania z Platformy i Aplikacji, a w szczególności w celu zapoznania się z Ogłoszeniami i nawiązania kontaktu z użytkownikami zamieszczającymi Ogłoszenia. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek informacji i danych, jakie zostały udostępnione przez innych użytkowników, w szczególności danych o powiązaniach pomiędzy użytkownikami Facebook, do celów innych niż wymienione wyżej.
  11. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych Ogłoszeń oraz ich zawartość, w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu Facebook.
  12. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkownika przez pracowników Facebook, a w szczególności za usunięcie informacji, które nie są zgodne z regulaminem Facebook.
  13. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez Facebook w stosunku do Użytkownika na podstawie zamieszczanych przez niego Ogłoszeń i ich treści.
  14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu Facebook wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie Facebook, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.
  15. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie na potrzeby prawidłowego działania Platformy informacji pobranych za pośrednictwem Facebook API z jego konta Facebook. Szczegółowa i aktualna lista informacji pobieranych z Facebook przedstawiana jest Użytkownikowi do akceptacji podczas pierwszego połączenia z wykorzystaniem natywnych mechanizmów Facebook oraz w dowolnym momencie we właściwym panelu zarządzania kontem Facebook.
  16. Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia pozwolenia na wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu mechanizmów Facebook lub poprzez zgłoszenie wycofania zgody w formie pisemnej Spółce. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy cofnięcie uprawnień spowoduje brak możliwości świadczenia przez Platformę funkcjonalności opartych o Facebook Connect jego konto na Platformie będzie traktowane jak konto niepołączone.
  17. W przypadku pisemnego zgłoszenia wycofania zgody powinno ono zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, dokładny adres do korespondencji, adres URL powiązanego konta Facebook. Złożenie zgłoszenia na piśmie będzie skutkować całkowitym odłączeniem konta w serwisie SprawneRece.pl od konta Facebook z wszystkimi tego konsekwencjami w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia zgłoszenia.
  18. Postanowienia rozdziałów IV, V oraz VI stosuje się również Ogłoszeń zamieszczanych w ramach Aplikacji.
 1. Polityka cookies
  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: commint sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000165218, REGON 015485589, NIP: 5213250060, oraz partnerzy, czyli podmioty współpracujące ze Spółką, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Między innymi Google Analytics i Double Click.
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   2. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu.
   3. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie.
   4. Emitowania reklam serwisu SprawneRece.pl w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu.
   5. Marketingowym, w tym zautomatyzowanej analizy aktywności Użytkownika na stronach internetowych w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań i preferencji dla dostosowania reklamy i oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
   6. Analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Ciasteczka nadane są przez spółkę Gemius SA będącą administratorem danych zawartych w cookies. Gemius SA może na podstawie informacji zawartych w pliku cookie zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne użytkowników Internetu. Gemius SA może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
    Pozostałe informacje o polityce prywatności Gemius SA można odnaleźć na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.
  4. Rodzaje plików cookies:
   1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
    1. Sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   2. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
    1. Niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania.
    2. Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
    3. Wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji.
    4. Funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
    5. Reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    6. Statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
   3. Zarządzanie cookies
    1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
    2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania:
   1. Chrome.
   2. Firefox.
   3. Internet Explorer 8.
   4. Internet Explorer 9.
   5. Internet Explorer 10.
   6. Opera.
   7. Safari.
  1. Platforma używa również technologii Local Storage, zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Spółka nie używa tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie m.in. w celu zapamiętania ustawień
  1. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" lub narzędzia dostępnego pod adresem https://adssettings.google.com.
  2. Użytkownik może zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie zainteresowań umieszczanych przez dostawców treści reklamowych za pomocą stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:
   http://optout.aboutads.info
   http://youradchoices.com
   http://www.youronlinechoices.com/pl/
  3. Użytkownik może również zmienić ustawienia urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będzie widział reklamy dopasowane do zainteresowań.
  4. W każdym momencie Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące poszczególnych partnerów i sposobu, w jaki wykorzystywane są dane w Ustawieniach zaawansowanych.
 1. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
  4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  2. Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach usługodawcy na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.
  3. Informacja o nadchodzącej zmianie będzie zamieszczona na stronie aktualnego regulaminu oraz wysłana do wszystkich aktualnych Użytkowników droga mailową.
  4. W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.
  5. Zmiana cennika usług płatnych (Załącznik nr 1.) oraz wartości bonusów (Załącznik nr 2.) nie stanowi zmiany Regulaminu.
  6. Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
  7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.